Umowa adopcyjna psa jest umową cywilnoprawną, której sporządzenie ma na celu przekazanie psa w ręce odpowiedzialnego opiekuna. Zapisy tej umowy mają upewnić schronisko czy fundację wydającą psa, że nowy opiekun jest osobą, która zapewni zwierzęciu dobre warunki i opiekę.

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego, umowa adopcyjna psa nie posiada ściśle określonej struktury czy wzorca. Powinna natomiast z pewnością jasno określać prawa i obowiązki obu stron oraz sprecyzować sposób kontrolowania, czy opiekun wywiązuje się z tych obowiązków.

Jakie dane należy zawrzeć w umowie adopcyjnej psa? Wzór do pobrania

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa adopcyjna psa powinna zawierać najważniejsze informacje dotyczące obu stron podpisujących dokument oraz zwierzęcia, którego umowa dotyczy. Są to:

 • data i miejsce podpisania umowy;
 • dane tymczasowego opiekuna – osoby prywatnej (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, dane kontaktowe) lub organizacji;
 • dane osoby adoptującej psa (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, dane kontaktowe);
 • opis psa: płeć i tymczasowe imię, umaszczenie, znaki szczególne, wiek, informacja, czy pies jest wykastrowany;
 • numer czip psa (jeśli posiada);
 • podpisy obu stron umowy.

Zanim podpiszesz umowę adopcyjną psa, dokładnie sprawdź, czy zawiera niezbędne dane.

Zapisy konieczne w umowie adopcyjnej psa

Treść umowy adopcyjnej psa nie jest określona żadnym przepisem prawnym, ale warto znać zapisy, które znajdą się w większości takich dokumentów. Dobrze skonstruowana umowa będzie dotykała takich kwestii jak:

 • zobowiązanie się nowego właściciela do zapewnienia psu schronienia, pokarmu zgodnego z jego potrzebami gatunkowymi i dostępu do czystej wody;
 • zobowiązanie do zapewnienia psu opieki weterynaryjnej obejmującej profilaktykę oraz leczenie;
 • zobowiązanie opiekuna do nietrzymania psa na łańcuchu ani w zamkniętym boksie czy kojcu;
 • zobowiązanie do zapewnienia psu odpowiedniej ilości spacerów, ruchu;
 • informacje dotyczące przebytych czy obecnie leczonych chorób, alergii itp. danych zdrowotnych zwierzęcia, o których musi wiedzieć opiekun;
 • zobowiązanie do zwrotu zwierzęcia osobie/instytucji wydającej je do adopcji w razie problemów z nim związanych czy sytuacji, która uniemożliwiałaby dalszą opiekę (np. ciężka choroba) – jest to zapewnienie, że pies nie będzie przekazany osobom trzecim, a tym bardziej porzucony;
 • zobowiązanie się opiekuna do utrzymania kontaktu z osobą/instytucją wydającą zwierzę w celu informowania o postępach w aklimatyzacji, ewentualnych problemach itd.;
 • zobowiązanie do poinformowania schroniska/fundacji w przypadku zaginięcia psa.

To tak naprawdę podstawowe kwestie, których musisz mieć świadomość, niezależnie od tego, czy podpisujesz umowę adopcyjną psa, kupujesz zwierzę od hodowcy czy przygarniasz z ulicy.

Oświadczenia opiekuna i placówki wydającej psa do adopcji

Umowa adopcyjna psa zawiera punkty stanowiące zabezpieczenie praw zwierzęcia oraz zgodę na ewentualną interwencję instytucji wydającej psa w razie gdyby te prawa były łamane. Możesz spotkać się np. z takimi zapisami:

 • Ze strony instytucji/osoby oddającej psa do adopcji: Tymczasowy opiekun psa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jego dobrostanu, a także do odebrania zwierzęcia, jeśli zostanie stwierdzone jakiekolwiek działanie przeciwko zwierzęciu, niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z sierpnia 1997 r.
 • Oświadczenie opiekuna: Jestem świadom/a, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków umowy jest podstawą do odebrania mi adoptowanego zwierzęcia.

Bez względu na to, którą stroną umowy jesteś, musisz absolutnie poważnie i priorytetowo traktować każdy z jej zapisów.

Skutki prawne umowy adopcyjnej psa

Umieszczenie zapisów o możliwości odebrania zwierzęcia w razie nieprzestrzegania oświadczeń złożonych przez opiekuna nie zawsze skutkuje możliwością odebrania zwierzęcia natychmiast po stwierdzeniu niewywiązywania się opiekuna z umowy. Stanowi natomiast swego rodzaju element zniechęcający nieodpowiedzialne osoby do adopcji.

Nieprzestrzeganie zapisów jest też podstawą do wszczęcia procedury administracyjnego odebrania zwierzęcia, którą podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie informacji dostarczonych przez policję, straż gminną/miejską, lekarza weterynarii czy przedstawiciela organizacji działającej na rzecz zwierząt.

Interwencyjne odebranie zwierzęcia – czy umowa daje prawo odebrać psa?

Wyjątkiem od konieczności oczekiwania na procedurę administracyjną jest odebranie interwencyjne. Zgodnie z ust. 3 art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt interwencyjne odebranie może mieć miejsce w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu.

Po odebraniu zwierzęcia należy poinformować o tym fakcie wójta/burmistrza/prezydenta miasta i oczekiwać na decyzję ostateczną. Jeśli stroną umowy adopcyjnej psa jest organizacja, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, ma ona prawo taką interwencję przeprowadzić. Osoba prywatna jednak powinna zgłosić się w tym celu do takiej organizacji bądź na policję czy straż miejską.

Umowa adopcyjna psa jest ostatnim etapem procesu adopcyjnego. Poprzedzona jest najczęściej wypełnieniem przez potencjalnego opiekuna ankiety adopcyjnej, spacerem z psem podczas wizyty w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przeprowadzeniem wizyty przedadopcyjnej, mającej na celu sprawdzenie warunków, w jakich będzie przebywało zwierzę.

Archiwum: styczeń 2023
Photo of author

Agnieszka Poll

Studentka weterynarii, której największą miłością są psy. Jej ulubiona rasa to labrador retriever, sama ma czteroletnią suczkę. W jej domu poza psami zawsze było też miejsce dla kotów. W wolnych chwilach lub pisać opowiadania.