Celem umowy adopcyjnej kota jest pisemne upewnienie się instytucji czy osoby wydającej zwierzę, że będzie ono miało zapewnione odpowiednie warunki. Umowa adopcyjna nie daje całkowitego prawa ingerencji w prywatność drugiej osoby (np. wejścia na teren posesji), ale daje podstawy do interwencji wraz z funkcjonariuszem policji czy dochodzenia swych praw przed sądem. Dowiedz się więcej!

Jakie dane powinna zawierać umowa adopcyjna kota? Wzór do pobrania

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Taka umowa cywilnoprawna, zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego, nie posiada ściśle określonej struktury czy wzorca. Niemniej powinna określać prawa i obowiązki obu stron oraz doprecyzowanie sposobu kontrolowania i egzekwowania wywiązywania się z nich. Umowa adopcyjna kota powinna zawierać najważniejsze informacje dotyczące obu stron umowy oraz zwierzęcia, którego dokument dotyczy:

 • data i miejsce podpisania umowy;
 • dane tymczasowego opiekuna – osoby prywatnej (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, dane kontaktowe) lub organizacji;
 • dane osoby adoptującej kota (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, dane kontaktowe);
 • opis kota: płeć i tymczasowe imię, umaszczenie, znaki szczególne, wiek, informacja, czy kot jest wykastrowany;
 • podpisy obu stron umowy.

Będąc jedną ze stron umowy, zadbaj o to, aby wszystkie te kluczowe dane znalazły się w niej.

Zapisy konieczne w umowie adopcyjnej

Treść umowy adopcyjnej kota nie jest określona żadnym przepisem prawnym, ale warto znać zapisy, które znajdują się w większości takich dokumentów. Dobrze skonstruowana umowa będzie dotykała takich kwestii jak m.in.:

 • zobowiązanie się opiekuna do zapewnienia kotu schronienia, pokarmu zgodnego z jego potrzebami gatunkowymi i dostępu do czystej wody;
 • zobowiązanie do zapewnienia kotu opieki weterynaryjnej obejmującej profilaktykę oraz leczenie;
 • zobowiązanie do dokonania zabiegu kastracji (jeśli adoptowane zwierzę nie zostało jeszcze wykastrowane);
 • zobowiązanie do zwrotu zwierzęcia osobie/instytucji wydającej je do adopcji w razie problemów z nim związanych czy sytuacji, która uniemożliwiałaby dalszą opiekę (np. ciężka choroba) – jest to zapewnienie, że kot nie będzie przekazany osobom trzecim, a tym bardziej wyrzucony;
 • zobowiązanie się opiekuna do utrzymania kontaktu z osobą/instytucją wydającą zwierzę w celu informowania o postępach w aklimatyzacji, ewentualnych problemach itd.;
 • zobowiązanie się opiekuna do zabezpieczenia okien i balkonów siatką.

Jako potencjalny nowy opiekun zwierzaka koniecznie zapoznaj się z zapisami znajdującymi się w umowie i dobrze przemyśl, czy jesteś w stanie się z nich wywiązać. Z kolei jako osoba oddająca mruczka dopilnuj, aby wszelkie istotne kwestie związane z jego ochroną zostały zapisane.

Oświadczenia opiekuna i osoby/instytucji wydającej kota

Umowa będzie posiadała punkty stanowiące swego rodzaju zabezpieczenie praw zwierzęcia oraz wyrażenie zgody na ewentualną interwencję osoby/instytucji wydającej kota, w razie gdyby te prawa były łamane, a dobrostan kota pozostawiał wiele do życzenia. Możesz spotkać się z zapisami sformułowanymi np. w ten sposób:

 • Ze strony instytucji/osoby oddającej kota do adopcji: Tymczasowy opiekun kota zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jego dobrostanu, a także do odebrania zwierzęcia, jeśli zostanie stwierdzone jakiekolwiek działanie przeciwko zwierzęciu, niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z sierpnia 1997 r.
 • Oświadczenie opiekuna: Jestem świadom/a, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków umowy jest podstawą do odebrania mi adoptowanego zwierzęcia.

Skutki prawne umowy adopcyjnej kota

Nawet umieszczenie zapisów o możliwości odebrania zwierzęcia w razie nieprzestrzegania oświadczeń złożonych przez opiekuna nie może go zmusić do oddania kota poprzedniemu opiekunowi czy przedstawicielowi fundacji. Jest natomiast podstawą do wszczęcia procedury administracyjnego odebrania zwierzęcia, którą podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie informacji dostarczonych przez policję, straż gminną/miejską, lekarza weterynarii czy przedstawiciela organizacji działającej na rzecz zwierząt. Szczegółowa umowa może ponadto po prostu odstraszyć od adopcji osoby nieodpowiedzialne.

Interwencyjne odebranie zwierzęcia – czy umowa daje prawo zabrać kota?

Wyjątkiem od konieczności oczekiwania na procedurę administracyjną jest odebranie interwencyjne. Zgodnie z ust. 3 art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt interwencyjne odebranie może mieć miejsce w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu. Po odebraniu zwierzęcia należy poinformować o tym fakcie wójta/burmistrza/prezydenta miasta i oczekiwać na decyzję ostateczną.

Jeśli stroną umowy jest organizacja, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, ma ona prawo taką interwencję przeprowadzić. Osoba prywatna jednak powinna zgłosić się w tym celu do takiej organizacji bądź na policję czy straż miejską.

Umowa adopcyjna kota zobowiązuje tymczasowego opiekuna do wydania kota, a osobę adoptującą czyni jej opiekunem. Taka umowa jest formalnością i ostatnim etapem procesu adopcji kota. Poprzedzona jest najczęściej wypełnieniem przez potencjalnego opiekuna ankiety adopcyjnej oraz przeprowadzeniem w jego domu wizyty przedadopcyjnej. Ma ona na celu sprawdzenie warunków, w jakich będzie przebywało zwierzę i poinstruowanie przyszłego opiekuna o takich elementach opieki jak zabezpieczenie okien i balkonów, właściwe żywienie, szczepienia, inne potrzeby pupila.

Archiwum: styczeń 2023
Photo of author

Ewa Malinowska

Weterynarz z wykształcenia i pasji. Aktualnie uczęszcza na kurs i zdobywa kwalifikacje z zakresu behawiorystyki zwierzęcej. Prywatnie „mama” dwóch psów i kota. W wolnych chwilach spaceruje z pupilami i odkrywa nowe, zielone zakątki swojego ukochanego miasta – Wrocławia.